BHP - Usługi

  • Przeprowadzanie w zakładach pracy kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp.
  • Sporządzanie raportów dla pracodawcy, stwierdzających zagrożenia zawodowe na danych stanowiskach pracy, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
  • Sporządzanie okresowych analiz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży, środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej.
  • Tworzenie zarządzeń wewnętrznych w sprawie posiłków profilaktycznych i napojów.
  • Prowadzenie rejestrów w zakresach wymaganych przez Kodeks Pracy i Państwową Inspekcję Pracy np. (rejestr dotyczących wypadków przy pracy, rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy).
  • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy.
  • Doradztwo w zakresie prawidłowego oznakowania obiektów budowlanych w zakresie BHP i PPOŻ.
  • Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy - realizacja zaleceń pokontrolnych.
  • Opracowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy, w wskazanych zakresach, obszarach.